Registran formulr
Copyright © babysittingkosice.sk   |   Tvorba web strnok
tvorba web stranok
S lskou o Vae deti
Postarme sa o Vae deti 365 dn v roku a 24 hodn denne.
*Meno rodia:
*Priezvisko rodia:
*Ulica:
*slo domu:
*Mesto:
*PS:
*Email:
*Telefn:
*1 Meno dieaa:
*Dtum narodenia:
2 Meno dieaa:
Dtum narodenia:
Poznmka:
Shlasm so spracovanm svojich osobnch dajov pre ely vybavenia mojej poiadavky. Vetky vae poskytnut osobn daje s spracovan v slade so zsadami GDPR.
Click for new image
vod   |   kontakt
Niekedy sa ned vyhn situcim, ke nie je nablzku Vaa mama, babka alebo sestra a potrebujete pre svoje diea plnohodnotn opateru, vtedy sa mete spoahn na ns.
Na zklade telefonickej alebo emailovej komunikcie s naou agentrou ohadom opatrovania vho dieaa  a po potvrden  dohodnutho termnu opatrovania, vm bude zaslan dohoda o poskytnut sluby - opatrovanie dieaa, v ktorej bud uveden vetky sluby a vhody prezentovan na naej webovej strnke, ktor me rodi vyuva neobmedzene poas platnosti zmluvy.

Platba za sluby bude uhrdzan na zklade zaslanej faktry,  poda  platnho cennka, prevodom alebo priamym vkladom na et naej spolonosti.

Vyplnenm a zaslanm registranho formulra poskytnete daje potrebn na vytvorenie zmluvnho vzahu s naou agentrou.
D e t s k    o s l a v y   a   p r t y
Ochrana skromia a osobnch dajov  |  Prvne informcie  |  Na naich strnkach pouvame cookie. Viac info tu!